Ugrás a tartalomhoz

Pályázati felhívás!

Egyéb kategória

Kaposvári Szociális Központ hírei

 • Dátum: 2021.10.01.

Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a
a Kaposvári Szociális Központ igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának ellátására.

Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

pályázatot hirdet

a Kaposvári Szociális Központ igazgatói – magasabb vezetői – beosztásának

ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, új jogviszony létesítése esetén próbaidő kikötése mellett. A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szociális munkás.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre szól, 2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

A munkavégzés helye:

Kaposvári Szociális Központ 7400 Kaposvár, Béke u. 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, törvényes és költséghatékony működtetése, munkáltatói, vezetői, ellenőrzési feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, a szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása és ellenőrzése. A szociális szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti, az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike;
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzésen történő részvétel igazolása vagy szociális szakvizsga;
 • vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg szociális munkás munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető);
 • a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok, iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Népjóléti Bizottsága és a Társulási Tanács a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 31.

A pályázat iránt érdeklődők részére a pályázatok elkészítésével kapcsolatban tájékoztatást Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens nyújt a (82) 501-529-es telefonszámon. Az intézmény megismerésével kapcsolatban a Kaposvári Szociális Központ részéről Pungor Veronika szakmai vezető áll a pályázók rendelkezésére.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács Elnöke, Torma János részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a „Kaposvári Szociális Központ vezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani.

A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Szakmai Bizottság hallgatja meg, melynek tagjai 1. a Szociális Szakmai Szövetség képviselője; 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottsága tagja; 3. a népjóléti referens, 4. Sántos Község Polgármestere (legalább háromtagú, melynek tagjai között kell lennie a szakmai érdekképviseleti szövetség vagy egyesület képviselőjének; vagy a szakma szerinti illetékes szakmai kollégium tagjának, a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének). Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kaposvar.hu internetes oldal – 2021. szeptember 30. – 2021. október 31.
 • www.santos.hu internetes oldal – 2021. szeptember 30. – 2021. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 30.


A pályázati anyag letölthető pdf formátumban (371KB).